2015 NASCAR Euro Elite 2

STANDINGS

1-Gianmarco Ercoli, 2-Philipp Lietz, 3-Thomas Ferrando

RACES